Instagram Youtube Facebook עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

מידע כללי על נהלי הרשמה

1. הודעה על פתיחת הקורס תשלח בדוא"ל לנרשמים כשבוע לפני פתיחתו. הנהלת "הקתדרה" שומרת לעצמה את הזכות לשינויים, עליהם תימסר הודעה אישית לכל הנרשמים לאותו קורס.

2. נוהל ביטול הרשמה:

מועד קבלת בקשת ביטולגובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד יום לפני תחילת הקורסללא עלות
לאחר מפגש אחדערך יחסי של מפגש אחד + 10% משכר הלימוד
לאחר שני מפגשיםערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר שלושה מפגשיםערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר ארבעה מפגשים או יותראין החזר כספי, לא ניתן עוד לבטל הרשמה


3. בקשת ביטול ההרשמה תוגש בדוא"ל למרכז ההרשמה. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.

4. במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים במשך שלושה שבועות לכל הפחות, יש לפנות מיידית למרכז ההרשמה, בכתב ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין, בכפוף להגדרות בנוהלי "הקתדרה". יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.

5. זיכויים וזכויות המנויים:
מנויים המודיעים 48 שעות מראש על היעדרות מהרצאה זכאים לשמוע הרצאה חלופית על בסיס מקום פנוי, זאת בתנאי שנרשמו לקורס בשנת הלימודים תשפ"ב.
 מספר הזכויות שניתן לצבור מוגבל ל-6 לאדם בשנה.
 צבר של זכויות אינו בסיס לרכישת קורס ללא תשלום.
– הקתדרה נוהגת באדיבות וברוחב לב ומעודדת מימוש הזכות להרצאה חלופית עבור הרצאות שהן חלק מקורסים שנתיים בלבד, ולא להרצאות חד-פעמיות, מופעים מוסיקליים וסרטי קולנוע.
הפיצוי תקף להרצאה חלופית בשנת הלימודים השוטפת תשפ"ב.

6. 
הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרים הנ"ל יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

7. הפעלת תכניות הלימודים וכן טיפול בלומדים באחריותה הבלעדית של "הקתדרה".

8 . הזכות לשינויים שמורה לקתדרה.


הנחות ומבצעים
(ההנחות ניתנות מהמחיר הגבוה של הסדרות והקורסים בידיעון תשפ"ב)
1.גמלאי משרד ראש-הממשלה בעלי כרטיס ההנחות הלבן זכאים ל-30% הנחה בהרשמה לקורסים בלבד.
2.מחזיקי תעודת נכה ועיוור ומלוום זכאים ל-30% הנחה בהצגת תעודה מתאימה.
3. קרן ידע של אגודת העיתונאים ומועדון "חבר-ידע" זכאים להנחה על קורסים נבחרים, פרטים באתרי האינטרנט של האירגונים.
4.מחזיקי כרטיס האשראי של מועדון יח"ד זכאים ל-5% הנחה ברישום לקורסים, ההנחה מוענקת באופן אוטומטי דרך חברת האשראי.
5. חברי מועדון חוג השמש של ישרוטל זכאים ל-10% הנחה בהרשמה לקורסים בלבד.
6. חברי עמותת בוגרי בנק לאומי יהיו זכאים ל-20% הנחה ממחיר הקטגוריה אליה הם משתייכים (חברים חדשים / חברים ממשיכים / חברי מועדון קתדרה "פלוס"). 
* ההטבה בתוקף ברכישת קורס חדש ולא תינתן רטרואקטיבית.
7. חברי "שובל" זכאים ל-30% הנחה בהרשמה לקורסים בלבד.
8. גמלאי בנק הפועלים יהיו זכאים ל-20% הנחה ממחיר הקטגוריה אליה הם משתייכים (חברים חדשים / חברים ממשיכים / חברי מועדון קתדרה "פלוס").