תקנון הרשמה לקתדרה פלוס

תקנון מועדון הלקוחות קתדרה פלוס”"' של הקתדרה במוזיאון ארץ-ישראל

1. כל המעוניין (בכפוף לתנאי תקנון זה) להצטרף כחבר במועדון הלקוחות, מוזמן  להירשם כחבר במועדון, באמצעות מילוי טופס רישום ותשלום דמי רישום (כמפורט להלן) ולקבל את כרטיס המועדון.

2. חבר במועדון יהיה רק מי שעומד בכל התנאים הבאים במצטבר:
א.הוא יחיד (אדם פרטי)
ב. בגיר שמלאו לו 18 שנים.
ג. הוא שילם בגין החברות במועדון דמי רישום בסך של 69 ש"ח כולל מע"מ.
ד. מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון.
ה. עומד ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון במכלול תנאי החברות המועדון בהתאם לתקנון זה.
ו. קיבל לידיו את הכרטיס המועדון.

בכל מקרה, לא יורשו להיות חברים במועדון - תאגידים; ו/או בתי עסק; ו/או לקוחות עסקיים ו/או ארגונים ו/או התאגדויות כלשהן.

3. תשלום דמי הרישום יבוצע אך ורק בכרטיס אשראי או בשיק, ולא יתקבלו לשם כך אמצעי תשלום אחרים.

4.  תקופת החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות והרישום ולמשך 12 חודשים. עם תום תקופת החברות, יהיה רשאי החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת בת 12 חודשים, בכפוף לתשלום דמי חידוש בסך 69  ₪ כולל מע"מ (להלן: "דמי חידוש") ועמידה בכל תנאי תקנון זה. מובהר, כי בעת חידוש תקופת החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו, כפי שיהיה בתוקף במועד החידוש, וכי ההטבות עשויות להשתנות ביחס לאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשוני של החבר למועדון.
 

5. על-אף האמור לעיל, הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של פרט כלשהו כחבר במועדון ו/או שלא לאשר הארכה/חידוש חברות במועדון, מכל סיבה שהיא, ולפי ראות עיניה בלבד (בכפוף לכל דין רלוונטי) וכל-זאת, גם במקרה של פרט העומד לכאורה בכל תנאי החברות הקבועים בתקנון זה.

 

6. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי הרישום ו/או דמי החידוש ו/או לבטלם - והכל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק מובהר, כי במידה שחבר שילם דמי רישום/דמי חידוש ולאחר מכן דמי הרישום/דמי החידוש הופחתו  או בוטלו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי בגין כך.

7. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה שתפורסם בדרך סבירה שתיקבע על-ידה. הפסקת פעילות המועדון, ביוזמת הקתדרה, תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך התקופה האמורה, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מהקתדרה ו/או ממי מטעמה.

8. חבר המעוניין לבטל מיוזמתו את החברות במועדון יפנה לצורך כך ללמשרדי  הקתדרה בטלפון 5288*, ימלא טופס ביטול וישיב לידי הקתדרה את כרטיס המועדון שלו. מעת ביטול חברותו, ולמשך 6 חודשים, יוכל החבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך התקופה האמורה, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מ גרין ו/או ממי מטעמה.

9. ביטל החבר מיוזמתו את חברותו במועדון הלקוחות טרם שחלפו שבועיים מיום שהצטרף לראשונה למועדון או, לפי העניין, מיום שחידש את חברותו במועדון, יהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי הרישום/דמי החידוש (לפי העניין), אך זאת בהתקיים התנאים הבאים (במצטבר):

א. הוא החזיר את כרטיס המועדון לקתדרה.
ב. הוא לא עשה בכרטיס המועדון כל שימוש ובמקרה של חידוש חברות - החל ממועד החידוש.
ג. הוא לא מימש הטבות כלשהן הנובעות מחברותו במועדון ובמקרה של חידוש חברות - החל ממועד החידוש. מובהר, כי ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות למועדון או לאחר חלוף שבועיים מיום חידוש החברות בו, אינה מזכה בהשבת דמי הרישום ודמי החידוש (לפי העניין).

10. פרטים אישיים של החבר; עדכונם; והשימוש בהם על-ידי הקתדרה

החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר:
א. שם מלא.
ב. תאריך לידה.
ג. מספר תעודת זהות
ד. מספר טלפון נייד
ה. פרטי דואר אלקטרוני.
ו. כתובת מגורים מלאה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי מילוי כל הפרטים הבאים ביחס לחבר הינם תנאי חובה להצטרפות למועדון: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספר טלפון, חתימה ותאריך.

11. האחריות על מילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, באופן קריא וברור, ועדכונם של הפרטים מוטלת על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה,הקתדרה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה כלשהי אצל החבר ו/או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שהחבר לא מסר כנדרש את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם באופן חלקי בלבד ו/או מסרם באופן בלתי ברור או בלתי קריא ו/או לא עדכן במועד את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל הקתדרה.

12. במילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, מביע החבר את הסכמתו לרישום פרטיו בכתב ו/או במדיה מגנטית, על-פי החלטת הקתדרה וכן להיכללותו במאגר לקוחות, שבעליו היא הקתדרה במוזיאון ארץ ישראל.. להלן: "מאגר המידע"  (לצורך קבלת דיוור ישיר של פרסומים ועדכונים מהקתדרה במוזיאון ארץ-ישראל באמצעי המדיה השונים.

13. בכפוף לאמור בתקנון זה, הקתדרה תעשה שימוש במידע שהתקבל ויתקבל מהחבר, ישירות, וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק וקידום מכירות של הקתדרה, ובכלל זה - למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת אחר (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS וכד'), למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון. יובהר, כי חבר מועדון ימשיך להיכלל במאגר המידע גם במקרה בו תסתיים חברותו במועדון (בין מחמת ביטול יזום מצד החבר ו/או מחמת ביטול יזום מצד החברה) ו/או מחמת סיום תקופת החברות. אלא אם ביקש החבר בכתב מהחברה להסיר עצמו ואת פרטיו ממאגר המידע בהתאם, ואולם מובהר, כי עם תום תקופת החברות במועדון, לא ישמש עוד המידע השמור במאגר אודות חבר המועדון לצורך שליחת דבר פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1981 ,אלא אם כן חידש החבר את חברותו במועדון.

14. חתימת החבר על גבי טופס הרישום (במסגרתו נותן החבר בין היתר את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר), מהווה גם הסכמה לאפשר לכל יתר החברות בקתדרה בהווה וכפי שיהיו בעתיד לעשות שימוש בנתונים לצורכי משלוח דיוור ישיר ו/או פרסומים.

15. הקתדרה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע משלוח הדיוור ישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון (לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד), לכל גורם המבצע בפועל, עבור הקתדרה, את הדיוור הישיר לחברי המועדון.

בחתימתו על טופס הרישום נותן החבר את אישורו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסומים עשויים לכלול גם דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח הקתדרה  והוא נותן כאמור את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסומים כאמור.

16. למען הסר ספק מובהר, כי הקתדרה תהיה רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון לרבות אודות רכישותיהם, בהתאם להוראות/צווים של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

17. בחתימתו על טופס הרישום, מסכים החבר לביצוע השימושים במידע אודותיו, המפורטים בתקנון זה, ומאשר, כי השימושים הנ"ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי כלשהם. כמו-כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של הקתדרה והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 .

18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר מועדון יהיה רשאי, בכל עת, לפנות בכתב לקתדרה ולבקש לקבל לידיו את פירוט המידע המוחזק לגביו במאגר המידע, וכן לדרוש מקתדרה, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע ו/או לא יימסר לגורם כלשהו, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.

בנוסף, רשאי החבר לדרוש כאמור מהקתדרה באמצעות פניה בכתב להסיר את עצמו מרשימות הדיוור הישיר בערוץ הרלוונטי של המועדון. ואולם, במקרים כאמור, שומרת הקתדרה על זכותה לבטל את חברותו של החבר במועדון הלקוחות.

19. כרטיס המועדון הינו אישי בלבד. כרטיס המועדון (על הזכויות/החובות הגלומות בו), אינו ניתן להעברה או לשימוש על-ידי אחר או באמצעות אחר, מלבד שימושו האישי של החבר עצמו. לכל חבר יונפק כרטיס מועדון אחד בלבד.

20. השימוש בכרטיס המועדון מותנה בהצגתו על-ידי החבר, בצירוף תעודת הזהות של החבר, במעמד הקניה. במקרה חריג של אובדן או גניבת כרטיס המועדון, תהיה הקתדרה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר לחבר שימוש חד-פעמי, באמצעות הצגת תעודת זהות, דרכון או רשיון נהיגה של החבר, וזאת עד להנפקת כרטיס מועדון חלופי.

21. כרטיס המועדון אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו - 1986. האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תישמע כל טענה כלפי הקתדרה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס המועדון, על החבר לפנות בכתב למשרדי הקתדרה, על מנת להודיע על הליקוי ומרגע
קבלת אישור מהקתדרה אודות קבלת הודעתו תהא הקתדרה אחראית להנפקת כרטיס מועדון חלופי.

22. במקרה של אובדן כרטיס מועדון ו/או בכל מקרה אחר בו תחליט הקתדרה להנפיק לחבר כרטיס מועדון נוסף במקום זה שהונפק לחבר בעת הצטרפותו למועדון, יחויב החבר בסך של 15 ₪,  אלא אם החליטה הקתדרה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להנפיק את כרטיס המועדון החלופי ללא תמורה.

23. הקתדרה תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את חברותו של חבר במועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במידה ועשה החבר שימוש שלא כדין בכרטיס המועדון שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי תשלום שלו אשר באמצעותו ביקש לבצע רכישה לא כובד על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב ו/או אם הקתדרה סבורה, כי חברותו של החבר במועדון עלולה לגרום נזק ל גרין )ו/או למי מטעמה או קשור אליה.

24. ההטבות לחברי מועדון

הקתדרה תהא רשאית לספק הטבות ו/או לערוך מבצעים ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים אך ורק בהקתדרה או, לפי העניין, בשיתופי פעולה באם ידרשו. למען הסר ספק מובהר, כי חבר מועדון יהיה זכאי ליהנות מהטבת/הנחת מועדון אך ורק בביצוע רכישה באחד מאמצעי התשלום המוגדרים בתקנון לעיל. ביצוע רכישה בכל אמצעי תשלום אחר, לא תזכה את חבר המועדון בהטבת/הנחת מועדון וכן לא תהווה "רכישה מזכה", כהגדרתה בסעיף 9.1 לעיל.

25. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים במסגרת מועדון הלקוחות, או לבטלן (במלואן או בחלקן) על-פי שיקול דעתה, וללא צורך בהודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה כלפי הקתדרה ו/או מי מטעמה.

26. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לבחור/לשנות מעת לעת את מתכונת ביצוע הדיוור הישיר בקשר למבצעים והטבות, ובין היתר לבצעו בדרך של הודעות SMS ,דואר, דואר אלקטרוני וכל דרך התקשרות מקובלת קיימת אחרת.

27. 'הטבות הצטרפות' – עם הצטרפותו כחבר במועדון תעניק הקתדרה לחבר הטבות הצטרפות למועדון, כמפורט להלן:
גיפט קארד להרצאה זוגית (בשווי כ- 150 ש"ח), את הגיפט קארד ניתן גם להעניק במתנה לחברים. את ההטבה הנ"ל ניתן יהיה לממש רק במהלך 90 יום מיום העוקב ליום ההצטרפות למועדון, כלומר, אם תאריך ההצטרפות היה 1 מרץ 2019 ,אזי ניתן יהיה לממש את ההטבה רק מיום 15 מרץ 2019 ורק עד 30 למאי 2019 ,ולא מעבר לכך. ההטבה תהיה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד וברכישה אחת בלבד. לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לשיעורין, אף אם במסגרת רכישה כאמור לא מומש מלוא סכום ההטבה.

28. במהלך קיום מבצעים מסוימים בהקתדרה ככל וכפי שיוגדרו ויבוצעו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של הקתדרה, תהיה הקתדרה רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות ההצטרפות.

29. למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן לממש בעסקה בודדת שתי הטבות בו זמנית, אלא אך ורק בעסקאות נפרדות.

30. הטבת יום הולדת' - לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש לועזי שבו חל יום הולדתו, יהיה זכאי למימוש הטבת יום הולדת כאמור בסעיף זה החל מהשנה הלועזית העוקבת.
לקוח שמועד חברותו במועדון פג תוקף בחודש בו חל יום ההולדת שלו ומחדש חברות במועדון בחודש בו חל יום הולדתו, יהיה זכאי למימוש הטבת יום הולדת באופן מיידי במהלך החודש הקלנדארי בו חידש את החברות במועדון, בו חל גם יום הולדתו. ואולם יובהר, כי הטבת היום הולדת ניתנת למימוש פעם אחת בלבד במהלך תקופה של 12 חודשים (דוגמה: אם לקוח חידש את חברותו במועדון במהלך החודש בו חל יום הולדתו, למשל בחודש אוקטובר 2019  ,הוא יהיה זכאי למימוש הטבת יום ההולדת באופן מיידי באותו חודש הצטרפות, דהיינו אוקטובר 2019  ,ולא יהיה זכאי לממש את ההטבה פעם נוספת בחודש אוקטובר 2020 ,אלא אם כן יחדש שוב את חברותו במועדון הלקוחות, שכן ההטבה ניתנת פעם אחת בלבד במהלך כל תקופת חברות שנתית).

 

31. עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תנאי תקנון זה, ללא סייגים (לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בו, ככל שיחולו, מעת לעת) ומתחייב לפעול על-פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה, וככל שאין הוא מסכים להן ו/או לכל חלק מהן, אין הוא זכאי להצטרף כחבר במועדון. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, תוך תיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות, במשרדי הקתדרה, וכן הוא יפורסם באתרי הרשתות.

32. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הקתדרה ויפורסם בחנויות ובאתרי הרשתות ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא הקתדרה לנכון.

33. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקתדרה תהיה רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות גם את שם המועדון, את סמליו וכד'.
34. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.

35. כל התנהגות/פעולה של הקתדרה לטובת חבר מועדון, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כויתור של הקתדרה על זכויותיה ו/או על התחייבויות של חבר כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג/מנהג/תקדים המחייב באופן כלשהו את הקתדרה.

36. מתן ההטבות השונות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה הינו בכפוף לפעילות התקינה של מערכות התפעול והמחשוב של הקתדרה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו, באופן זמני, מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל הקתדרה לטיפול בהן בהקדם האפשרי ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כלשהן נגד הקתדרה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן הטבות בתקופת קיום התקלות ועד להשלמת הטיפול בהן והשבת פעילות המועדון לסדרה.

37. הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לחברות במועדון (להלן ביחד: "מחלוקת")- הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת למועדון הלקוחות/לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

לקבלת מידע ולבירור פרטים, לרבות קבלת מענה לשאלות בכל עניין הקשור למועדון הלקוחות, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של הקתדרה בטלפון: 5288* או באי-

מייל: KATEDRA@KATEDRA.CO.IL

** תקנון מעודכן החל מיום 30.4.2019.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים